Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor EpifaanMoment

Deze Algemene Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“gebruiker” of “u”) en EpifaanMoment (“wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van de EpifaanMoment-website en alle bijbehorende diensten, inhoud, functies en functionaliteiten (gezamenlijk de “Diensten”).

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Diensten gebruikt. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u de Diensten niet gebruiken.

1. Gebruiksrechten

1.1. Toegang tot de Diensten: Onder voorbehoud van naleving van deze Algemene Voorwaarden, verlenen wij u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

1.2. Intellectuele Eigendom: De Diensten, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, software, technologieën, ontwerpen, en alle andere materialen en informatie die daarin zijn opgenomen, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van EpifaanMoment of zijn licentiegevers. U stemt ermee in deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en niet te reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen, overdragen, of afgeleide werken te maken van enig materiaal van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EpifaanMoment.

2. Gebruikersgedrag

2.1. Gebruikersinhoud: Door gebruik te maken van de Diensten stemt u ermee in geen inhoud te plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, beledigend, inbreukmakend op de privacy van anderen, haatdragend, racistisch, discriminerend, gewelddadig of anderszins aanstootgevend is.

2.2. Geen Inbreuk op Rechten: U verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om alle inhoud die u plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten te plaatsen, en dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden.

3. Beperkingen en Beëindiging

3.1. Beëindiging door Ons: Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

3.2. Beëindiging door U: U kunt uw gebruik van de Diensten op elk moment beëindigen door uw account te verwijderen en alle kopieën van de Diensten te vernietigen. (Dit indien u een account heeft).

4. Disclaimers en Aansprakelijkheidsbeperking

4.1. Geen Garantie: DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZULLEN ZIJN.

4.2. Beperking van Aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

5. Wijzigingen van de Voorwaarden

5.1. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Door de Diensten te blijven gebruiken nadat wij wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden hebben geplaatst, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

6. Toepasselijk Recht

6.1. Toepasselijk Recht: Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

6.2. Geschillenbeslechting: Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [contactgegevens].

Laatste update: [30 april 2024].